Bezwzględne przestrzeganie ogólnych zasada bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawowy warunek zmniejszenia zagrożenia pożarem lub wybuchem w miejscu pracy, gdzie składowane są substancje łatwopalne. Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczą oczywiście także wszelkich zakładów produkcyjnych, gdzie używa się substancji łatwopalnych lub takich, które mogą przyczynić się do powstania atmosfery grożącej wybuchem. Poza tym wszystkie obiekty, w których korzysta się z tego typu substancji, dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy i zminimalizowania ewentualnych skutków wybuchu, zobowiązane są do przygotowania dokumentu tj. ocena zagrożenia wybuchem. W takim dokumencie wyznacza się strefy, które w bezpośredni sposób zagrożone są wybuchem oraz określa procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka wybuchu, a gdy do niego dojdzie, zmniejszenia jego dotkliwości i skutków.

Dokument ocena zagrożenia wybuchem powinien być przygotowany przez każde przedsiębiorstwo używające lub magazynujące materiały potencjalnie niebezpieczne i jest to zadanie obligatoryjne, do którego zobowiązują przedsiębiorcę odpowiednie zapisy polskiego prawa. Oczywiście sam przedsiębiorca nie musi przygotowywać takiego dokumentu. Wystarczy zlecić przygotowanie dokumentu wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Koszt przygotowania oceny zagrożenia wybuchem zależy od wielu czynników i jest zwykle ceną kalkulowaną indywidualnie, dla każdego przedsiębiorstwa osobno. Zlecając przygotowanie wspomnianego dokumentu warto przy okazji przygotować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Więcej na temat oceny zagrożenia wybuchem dowiesz się na stronie: http://explatforma.com/.